Skriv in din e-mail adress för att få de senaste nyheterna .
    De flesta lägenheterna ligger centralt och nära till havet. Se område.
    Bansko är skidort # 1 i Bulgarien. Lägenheterna ligger 5 min. med bil från liftarna.

Allmänna villkor

1. AVTALET
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet.
1.2 Uppgifter på arrangörens hemsida eller i broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter på hemsidan eller broschyrer innan avtal träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts på hemsidan eller i broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen summa för resan enligt anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som fär fastställd av arrangören.
2.2 Arrangören får kräva slutbetalning av resans pris enligt överenskommelse.
2.3 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande. – Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. – Avbeställningskostnaden är alltid lägst 300 kronor per resenär.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 500 kr/person.
3.1.2 Sker avbeställning inom 30 dagar före avresanavresan skall resenären betala halva resans pris.
3.1.3 Sker avbeställningen närmare än 30 dagar före avresan skall resenären betala hela resan.
3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande. – Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. – Vid avbeställning enligt punkt
3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt
3.2.2 – 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än 3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna
3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällska.
3.2.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.3 Avbeställning skall ske skriftligt.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören av vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kronor, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN OCH INSTÄLLANDE AV RESAN
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren. Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.
5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet. Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
6.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. 7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
6.2 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokale representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

7. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
7.1 Arrangörens anvisningar m.m. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
7.2 Resenärens ansvar för skada. Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
7.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
7.4 Avvikande från arrangemanget. Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9.TVISTLÖSNING Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Startsida         |          FAQ          |       Gallery       |       Information        |        Forum         |         Länkar         |        Översikt
Copyright © 2006–2019 by Sunnysite. All rights reserved.Created by Barbun.com

Google PageRank Checker